18. februar 2018

Hyllested kirke

Sønder Djurs herred, Randers amt

I kirken hænger en oval kobber- eller bronzetavle over en sognebeboer, der faldt i krigen 1864.

Menig ved et infanteriregiment Niels Nielsen, født 21. september 1831 i Hyllested, Hyllested sogn, konfirmeret 1846 i Hyllested kirke, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand og sognefoged Niels Nilesen og Severine Hansdatter.
Gårdmand i Hyllested. Gift 1859 med Mette Cathrine Christensdatter, der i 1867 giftede sig med mejeriforpagteren på Møllerup, Johan Heinrich Carl Precht. Mette og Niels fik to sønner sammen. Ifølge lægdsrullen aftjente Niels sin værnepligt ved 8. Bataljon i 1856 og seks år senere blev han overført til forstærkningen. Han skal være faldet i krigen, og Randers amt gav i januar 1865 enken tilladelse til at sidde i uskiftet bo.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt, 342. lægd, nr. 28.
Ses ikke hos Cohen.

Assens, Gamle kirkegård

Assens købstad, Odense amt


På byens gamle kirkegård ved Ny Adelgade blev der i Treårskrigen og i krigen 1864 begravet hhv. 74 og 50 danske krigere. To fællesmonumenter blev afsløret i 1851 og 1866, men bærer ingen navne. Tæt ved fællesmonumenterne er der i dag bevaret seks gravminder - det sjette over tre svenske frivillige er behandlet i en særskilt blog.

To såkaldte grottesten med indlagte marmortavler. Kaptajn Kühles grotte forsvandt imidlertid, men blev omkring 1950 erstattet af en enkel sandstenstavle:

1. Kaptajn ved 3. Reservebataljon Wilhelm Savdak van der Aa Kühle, født 20. april 1820 i Assens, faldet ved Mysunde 12. september 1850, begravet på Assens kirkegård 21. september. Søn af postmester, kaptajn Søren Anthon van der Aa Kühle og Wilhelmine Sophie Schmidt.
Kadet 1835. Sekondløjtnant 1838, premierløjtnant 1845, kaptajn 1850. Gift 1846 med Marie Clara Wilhelmine Sostrate Krabbe (1818-1880), med hvem han fik to døtre. Gennem hustruen var kaptajn Kühle svoger til general Olaf Rye. Det ejendommelige navn Savdak er en forkortelse af faderens initialer.
Cohen 1850/74: Wilhelm Savdak Aa v. Kühle.

2. Konstabel ved Artilleriet, Espingolbatteriet Christian Michael Buchwald, født 8. januar 1832 i København (Frue), død i Assens 10. juli 1851, begravet på Assens kirkegård 14. juli. Søn af assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, senere byfoged i Assens Andreas Peter Frederik Buchwald og Ida Sophie Jensine Rottbøll.
I en alder af blot 16 år meldte Buchwald sig som frivillig i det første krigsår 1848 og blev placeret ved løjtnant Fallesens espingolbatteri. Han blev fremhævet for sit tapre forhold i kampene ved Dybbøl den 5. juni og modtog Dannebrogmændenes hæderstegn den 13. september. Få uger før våbenhvilens ophør i foråret 1849, blev Buchwald afskediget, men i oktober samme år blev han optaget på Landkadetakademiet i København. Han kom ikke på feltfod igen og i efteråret 1850 blev han ramt af en brystsygdom og rejste hjem til forældrene i Assens. I ni måneder kæmpede han med sygdommen, men overvandt den ikke og døde i sommeren 1851, kun 19 år gammel. Han var en af de yngste, der har kæmpet i de slesvigske krige, og sandsynligvis også en af de yngste, der har modtaget Sølvkorset.
Ses ikke hos Cohen.

To såkaldte skriftruller af hvidmalet støbejern med ophøjet skrift: 

3. Frivillig underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 2 Laurentius Løwenhardt Birch, født 13. november 1813 på Brønsholmsdal værk, Hørsholm sogn, Frederiksborg amt, død af tyfus på Assens lazaret 3. september 1849, begravet på Assens kirkegård 8. september. Søn af overskærer Hans Niels Birch og Anne Sophie Nielsdatter.
Familien Birch flyttede til København i 1817 og Laurentius blev senere udlært som maler. I 1840 boede han i Valby udenfor København, men flyttede fire år senere til Aarhus, hvor han tog borgerskab som malermester og bosatte sig på Store Torv. Han var gift med Elise Marie, der i 1860 levede af håndarbejde i Aarhus.
Cohen 1849/122: Laurentius Løvenhard Birch.

4/a. Svensk frivillig menig ved Kaptajn Aarøes korps Carl Andersson, faldet under landgangen på den slesvigske kyst natten mellem 17. og 18. april 1864, begravet på Assens kirkegård 20. april.
Cohen 1864/171: Anderson.

4/b. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 131, forsat til Kaptajn Aarøes korps Ole Olesen, født i Køge, faldet under landgangen på den slesvigske kyst natten mellem 17. og 18. april 1864, begravet på Assens kirkegård 20. april.
Cohen 1864/171: Ole Olsen Kjøge.

Et støbejernskors:

5. Frivillig menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 610 Axel Oliver Iversen, født 14. marts 1844 i København (Helligånds), konfirmeret 1858 i Helligåndskirken, indebrændte i Ørsbjerg, Kerte sogn 12. maj 1864, begravet på Assens kirkegård 17. maj. Søn af arbejdsmand Christen Iversen og Marie Sørensen.
Snedkersvend i København. Mens han var lærling boede han hos forældrene i Christen Bernikovstræde i 1860. Ifølge Middelfart Avis’ referat 17. maj 1864 udbrød der brand i Anders Poulsens gård i Ørsbjerg, og en frivillig soldat, der sov til middag i gården, mistede livet i branden.
Tilgangsrullen for Staden København 1858, H, nr. 1266.
Cohen 1864/93: Axel Oliver Iversen Kjøbenhavn.

Assens, Gamle kirkegård

Assens købstad, Odense amt

Kong Oscar I af Sverige sendte i juni 1848 et kontingent soldater fra Västgötadals Regemente til Fyn for at hjælpe danskerne i kampen mod de slesvig-holsenske oprørere. Fire menige og en korporal fra regimentet samt en brigadelæge fra Skaraborgs Regemente døde imidlertid under opholdet i Danmark, og tre af de menige blev begravet på Assens kirkegård. Et støbejernskors med en hvilende løve blev sat på deres grav, men det var i dårlig stand, da forsvarsbrødrene fra Assens i 1939 rettede henvendelse til Hallands Regemente (der siden 1901 havde været navnet på det tidligere Västgötadals Regemente) og foreslog at der blev opstillet et mere varigt minde over de svenske frivillige. Det svenske regiment støttede tanken, og den nuværende halvanden meter høje bautasten blev afsløret i 1942. I dag er inskriptionen på mindestenen desværre næsten ulæselig.
De to andre - menig Johannes Qvist og korporal Gustav Adolf Höjer, blev begravet på hhv. Gamtofte og Roerslev kirkegård. Den 65-årige brigadelæge, dr.med. & mag.chir. Nils Fredrik Freese døde i Middelfart og blev begravet der. Ingen af deres gravsteder er bevaret.

1. Svensk frivillig menig af Västgötadals Regemente, 7. kompagni, nr. 733 Erik Johan Jonasson Wallin, født ca. 1817, død på Assens lazaret 16. august 1848, begravet på Assens kirkegård 20. august.
I 1844 opholdt han sig i Västegården, Ånimskogs socken, Älvsborgs län.
Cohen 1848/108: E. Wallin.

2. Svensk frivillig menig af Västgötadals Regemente, 7. kompagni, nr. 629 Olof Olofsson Hurtig, født ca. 1815, død på Assens lazaret 21. august 1848, begravet på Assens kirkegård 25. august.
I 1844 opholdt han sig i Morsviken, Vårviks socken, Älvsborgs län.
Cohen 1848/108: O. Hurtig.

3. Svensk frivillig menig af Västgötadals Regemente, 3. kompagni, nr. 791 Sven Johansson Berg, født ca. 1816, død på Assens lazaret 28. august 1848, begravet på Assens kirkegård 31. august.
I 1844 opholdt han sig i Gulleberg Olof Nilsgården, Rackeby socken, Skaraborgs län.
Cohen 1848/108: Berg.

Middelfart, Vestre kirkegård

Middelfart købstad, Odense amt


På assistenskirkegården ved Østergade blev det sidste hvilested for 74 danske krigere, der faldt i Treårskrigen. Våbenbrødrene rejste en stor obelisk i 1866, men på det tidspunkt var kirkegården på det nærmeste ophørt som begravelsesplads, og med tiden blev kirkegården udlagt som rekreativt område. De fem gravstene fra Treårskrigen blev overført til Vestre kirkegård i 1933, og sytten år senere blev også obelisken flyttet til samme kirkegård. Kirkegården eller parkanlægget ved Østergade blev herefter nedlagt og gav få år senere plads til byens nye rådhus.
På Middelfarts anden assistenskirkegård fra 1853, Vestre kirkegård ved Kongebrovejen, blev femten danske krigere begravet i 1864 og et par år senere blev der rejst et 180 cm høj sandstensmonument over de faldne. Dette monument og de otte gravstene er i dag samlet på ét gravsted, mens obelisken er anbragt centralt, hvor kirkegårdens to hovedakser krydser hinanden.
De to fællesmonumenter bærer ingen navne på de faldne soldater, og en niende gravsten fra 1865 har intet med krigen at gøre.

Granitsten, bekostet af Ingeniørkorpsets officerer i 1861:

1. Premierløjtnant ved Ingeniørdetachementet Christian Ludvig Holm, født 12. august 1827 i København (Frue), hårdt såret ved udfaldet fra Fredericia 30. juni 1849, død på Billeshave lazaret 2. juli, begravet på Middelfart kirkegård 5. juli. Søn af administrator ved Kreditkassen for Husejere i København, kancelliråd Carl Jacob Holm og Johanne Henriette Kierulff.
Fra Efterslægtsselskabets Skole kom Holm til den militære højskole i 1844. Skolens ældste elever rykkede i felten i 1848, og Holm blev 30.3.1848 udnævnt til sekondløjtnant (med anciennitet fra 1846) og til premierløjtnant 6.6.1848.
Cohen 1849/99: Christian Ludvig v. Holm.

Marmortavle:

2. Kaptajn ved 6. Linjeinfanteribataljon Johan Christoffer Schwartz, født 10. april 1812 i Næstved (Skt. Mortens), såret ved Fredericia 6. juli 1849, amputeret, død på Billeshave lazaret 13. juli, begravet på Middelfart kirkegård 17. juli. Søn af musiker Johan Frederik Ehrentz Schwartz og Karen Justine Næser.
Faderen underviste i sang og musik ved Herlufsholm lærde skole, og sønnen blev student herfra i 1830. Han fortsatte med teologiske studier på universitetet og var en tid huslærer i Herfølge præstegård, men sprang så til den militære højskole, som han afsluttede i 1839 med rang af sekondløjtnant. Premierløjtnant 1844. I det første krigsår 1848 blev han i København og trænede soldater, men året efter blev han sendt i felten som kaptajn og kompagnikommandør ved 6. Linjeinfanteribataljon.
Gift 1848 med Elise Christiane Paludan (1823-1862), datter af postmester, justitsråd Holger Frederik Paludan, Korsør. Enken giftede sig i 1852 med prokurator Peter Frederik Jacobsen, Korsør. Elise fik ingen børn med kaptajn Schwartz.
Cohen 1849/109: Johan Christopher v. Schartz.

Sandstensmonument: 

3. Svensk frivillig premierløjtnant ved 1. Forstærkningsjægerkorps Carl Olof friherre Cederström, født 28. september 1824 på Jällagård (Vaksala församling, Uppsala län), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Billeshave lazaret 7. august, begravet på Middelfart kirkegård 10. august. Søn af landshøvding Jacob baron Cederström og Anna Margaretha friherreinde Cederwald.
Underløjtnant ved Svea lifgarde 1846, løjtnant 1849. Frivillig premierløjtnant i dansk krigstjeneste 1.4.1849.
Cohen 1849/137: Carl Olaf v. Cederstrøm (svensk).

Støbejernskors: 

4. Premierløjtnant ved Ingeniørdetachementet Christian Julius Høyer, født 14. maj 1820 i København (Garnisons), dødelig såret ved Kolding 23. april 1849, død på Middelfart lazaret 24. april, begravet på Middelfart kirkegård 26. april. Søn af tegnelærer ved kadetakademiet, senere kontrollør ved det militære bageri på Kastellet, krigsassessor Jens Christian Frederik Høyer og Emilie Dorothea Nielsen.
Fra Efterslægtsselskabets Skole kom Høyer til den militære højskole i 1838. Sekondløjtnant 1842, premierløjtnant 1848. Hans to år yngre bror, premierløjtnant Frederik Harald Balduin Høyer, faldt ved Schleswig by i 1848 og blev begravet på Haddeby kirkegård.
Cohen 1849/99: Julius v. Høyer.

5. Sappør ved Feltingeniørdetachementet, 5. deling, nr. 43 Stephan Jensen, født 6. januar 1828 i Volderslev, Stenløse sogn, Odense amt, konfirmeret 1842 i Stenløse kirke, død af tyfus på Hindsgavl lazaret 8. november 1850, begravet på Middelfart kirkegård 12. november. Søn af gårdmand Jens Nielsen og Anne Stephansdatter.
Tjenestekarl i Volderslev 1850.
Cohen 1850/43: Stephan Jensen Wullerslev (Odense amt).

6. Musikdirektør ved 3. Infanteribrigade Wilhelm Junge, født 9. januar 1831 i Overndorf, Kellinghusen Kirchspiel, Rendsburg amt, død af tyfoid feber på Middelfart lazaret 2. marts 1864, begravet på Middelfart kirkegård 7. marts. Søn af kådner og skrædder Frantz Junge og Anna Buttenschön.
Cohen 1864/171: Vilhelm Junge Kiel.

7. Overspillemand ved 3. Infanteribrigade Johan Heinrich Kreutzfeldt, født 12. januar 1827 i Gothendorf, Süsel Kirchspiel, Eutin amt, død af nervefeber på Middelfart lazaret 29. marts 1864, begravet på Middelfart kirkegård 2. april.
Cohen 1864/171: Johan Heinrich Kreutzfeldt Gothendorf.

8. Menig ved 22. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 66 Niels Mortensen, født 17. december 1833 i Allerup, Sneum sogn, Ribe amt, død af tyfus på Middelfart lazaret 15. juni 1864, begravet på Middelfart kirkegård 18. juni. Søn af gårdmand Morten Nielsen og Kirsten Hansdatter.
Indsidder i svigerforældrenes gård i Kærsing, Bryndum sogn. Gift 1859 med Anne Jensen, der i 1865 giftede sig med Jens Lambertsen.
Cohen 1864/166: Niels Mortensen Allerup.

Ringe kirke

Gudme herred, Svendborg amt
En mindetavle i kirken er sat over fire sognebeboere, der faldt i Treårskrigen.

1. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 147 Mads Peter Larsen, født 29. juli 1825 i Volstrup, Ringe sogn, Svendborg amt, såret ved Altenhof syd for Eckernförde 21. april 1848, indbragt død til Sønderborg lazaret 22. april, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 25. april. Søn af gårdmand Lars Jørgensen og Anne Margrethe Nørregaard.
Boede hos forældrene i Volstrup 1845. Hans gravsten er endnu bevaret på kirkegården i Sønderborg.
Cohen 1848/86: Mads Peter Larsen Voldstrup (Svendborg amt).

2. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 119 Poul Nielsen, født 24. december 1822 i Boltinge, Ringe sogn, konfirmeret 1837 i Ringe kirke, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 6. september, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 12. september. Søn af gårdmand Niels Andersen og Karen Poulsdatter.
Boede hos stedforældrene i Boltinge 1850.
Cohen 1850/70: Poul Nielsen Boltinge (Svendborg amt).

3. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 109 Poul Andersen, født 22. marts 1827 i Sødinge, Ringe sogn, konfirmeret 1841 i Ringe kirke, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Anders Larsen Smed og Karen Poulsdatter.
Tjenestekarl i Lørup, Ryslinge sogn 1845.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 56. lægd, nr. 117.
Cohen 1850/53: Poul Andersen Sødinge (Svendborg amt).

4. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 114 Jørgen Johansen, født 24. marts 1821 i Sødinge, Ringe sogn, konfirmeret 1835 i Ringe kirke, savnet ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand og tømmermand Johan Christoffer Henriksen og Maren Jørgensdatter.
Boede hos forældrene i Sødinge 1850.
Cohen 1850/82: Jørgen Johansen Sødinge.

Nyborg kirkegård

Nyborg købstad, Svendborg amt
På byens gamle kirkegård findes to gravstene over unge løjtnanter, der faldt i krigen 1864. Winsløvs gravsten blev bekostet af kompagniets underofficerer og menige, mens Jensens gravsten blev bekostet af hans venner.

1. Premierløjtnant ved 4. Infanteriregiment Frantz Ludvig Winsløv, født 4. august 1831 i København (Garnison), faldet ved Dybbøl 17. marts 1864, begravet på Nyborg kirkegård 26. marts. Søn af kancellist i Generalstabens Bureau, krigsråd Peter Johan Christian Winsløv og Elisabeth Sophie Jacobsen.
Kadet 1844, sekondløjtnant 1849, premierløjtnant 1858. Deltog i felttoget i 1850. Landinspektøreksamen 1858. I 1864 drog han atter i felten, nu som kommandør for 4. Infanteriregiments 8. kompagni, men faldt i forpostfægtningen ved Dybbøl den 17. marts.
Gift 1858 med Sophie Henriette Schalburg (1834-1905), datter af gæstgiver og vinhandler, kammerråd Johan Frederik Schalburg, Nyborg. Foruden enken efterlod Winsløv to børn.
Cohen 1864/103: Frantz Ludvig Vinsløv.

2. Sekondløjtnant ved 5. Infanteriregiment Tevis August Jensen, født 4. september 1837 i Nyborg, faldet ved Dybbøl 6. april 1864, begravet på Nyborg kirkegård 14. april. Søn af købmand Peter Jensen og Caroline Egholm.
Efter realskoleeksamen blev han ansat ved strømtoldkontoret i Slipshavn, og kom senere til postkontoret i Nyborg, hvor han avancerede til fuldmægtig. Han gennemgik reserveofficersaspirantskolen på Kronborg i 1861 og blev udnævnt til sekondløjtnant af reserven. Året efter blev han ansat ved 5. Bataljon. Han faldt under kompagniets forsøg på at tilbageerobre skyttegravene mellem Skanse III og VI på Dybbøl.
Cohen 1864/108: Tevis August Jensen.

Dalum kirkegård

Odense herred, Odense amt
På østmuren af kirkens søndre korsarm er indsat en marmortavle over oberst Faaborg, der faldt i krigen 1864. Omkring marmortavlen findes andre indmurede tavler og gravstene over medlemmer af familien Faaborg.

Oberst og kommandør ved 4. Infanteriregiment Theodor Christian Faaborg, født 25. juni 1814 i Odense (Sankt Knud), konfirmeret 1830 i Dalum kirke, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Snogbæk lazaret 1. juli, begravet på Dalum kirkegård 9. juli. Søn af ordineret kateket ved Sankt Knuds kirke og lærer ved Odense borgerskole Dankvart Faaborg og Dorothea Louise Sivertsen.
Faderen overtog præsteembedet i Dalum-Sanderum pastorat i 1820 og blev senere provst. – Student (Odense) 1832, filosofikum 1833. Gennemgik den militære højskole 1834-38. Sekondløjtnant 1838, premierløjtnant 1841, kaptajn 1845, major 1853, oberstløjtnant 1858, karakteriseret oberst 1863. Han deltog i Treårskrigen og fungerede som souschef for 2. Armédivision i slaget ved Isted. Efter krigen gjorde han tjeneste ved Generalstaben og var i årene 1856-58 stabschef hos arveprins Ferdinand. Chef for 4. Linjeinfanteribataljon 1858 og kommandør for 4. Infanteriregiment 1863. Den 9. marts 1864 overtog han kommandoen for 4. Infanteribrigade og deltog i fægtningen ved Dybbøl otte dage senere. Under kampene på Als den 29. juni kastede han sig med stor energi ind i kampen mod fjenden. Han blev ramt i låret, men fortsatte til hest med at føre kommandoen, indtil han til sidst blev fik et skud gennem brystet og som såret faldt i fangenskab. – Ridder af Dannebrog 1849, D.M. 1858.
Gift 1847 med Johanne Ida Mathilde Kristensen (1808-1895), enke efter toldkontrollør Frederik von Scholten (1797-1845), Vedbæk.
Cohen 1864/86: Theodor Christian Faaborg.

16. februar 2018

Åstrup kirke

Sallinge herred, Svendborg amt

En mindetavle er opsat i kirken over en sognebeboer, der faldt i 1864.

1. Menig ved 5. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 327 Peder Nielsen, født 4. februar 1839 i Åstrup, Åstrup sogn, såret ved Dybbøl 17. marts 1864, død på Augustenborg lazaret 8. april, begravet på Augustenborg kirkegård 14. april. Søn af husfæster Niels Sørensen og Karen Andersdatter.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 9. lægd, nr. 48.
Cohen 1864/111: Peter Nielsen Aastrup.

15. februar 2018

Vester Åby kirke

Sallinge herred, Svendborg amt

I kirken blev en mindetavle opsat over to sognebeboere, der faldt i 1864.

1. Underkorporal ved 5. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 38 Hans Pedersen Buch, født 12. september 1835 i Hundstrup, Hundstrup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1850 i Vester Åby kirke, såret ved Dybbøl 3. april 1864, død på Augustenborg lazaret 6. april, begravet på Augustenborg kirkegård 10. april. Søn af snedkersvend Peder Johansen Buch og Anne Marie Hansdatter.
Forældrene blev gift kort efter Hans' fødsel og flyttede senere til Vester Åby sogn.
Cohen 1864/111: Hans Petersen Buch Hundstrup.

2. Menig ved 17. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 144 Jens Rasmussen, født 17. april 1833 i Vester Åby, Vester Åby sogn, konfirmeret 1847 i Vester Åby kirke, såret i forpostfægtningen ved Sundeved 18. februar 1864, død på Augustenborg lazaret 19. februar, begravet på Augustenborg kirkegård 22. februar. Søn af husmand Rasmus Jensen og Marie Madsdatter.
Daglejer i Vester Åby. Gift ca. 1858 med Anne Margrethe Larsen, med hvem han havde en datter i 1860.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 14. lægd, nr. 101.
Cohen 1864/145: Jens Rasmussen Vesteraaby.

Svendborg, Vor Frue kirke

Svendborg købstad, Svendborg amt

To blikskjolde, der oprindelig var monteret på alterlysene, men siden blev ophængt på østvæggen ved siden af alteret, bar navnene på to af byboerne, der faldt i Treårskrigen. I dag er kun et af skjoldene bevaret og i øvrigt deponeret i Svendborg Museum.

Det forsvundne blikskjold har muligvis indeholdt navnet på Frands Peter Hansen, der øjensynligt er den eneste anden svendborgenser, der ifølge lægdsrullen faldt i Treårskrigen. For fuldstændighedens skyld er også han medtaget her.

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 273 Ludvig Nicolaj Sørensen, født 4. december 1821 i København (Fødselsstiftelsen), konfirmeret 1836 i Almindelig Hospitals kirke, København, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af ugift Anne Dorthea Sørensen.
I 1834 var han "skorpe" i Opfostringshuset i København. I 1840 var han skomagerlærling i Roskilde, og fem år senere skomagersvend i Svendborg.
Cohen 1849/123: Ludvig Nicolai Sørensen.

2. Underkorporal ved 3. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 16 Frands Peter Hansen, født 9. december 1824 på Margrethesminde, Ulbølle sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1839 i Vor Frue kirke, Svendborg, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 7. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 10. august. Søn af tilsynsførende Hans Hansen Ravn og Anne Marie Pedersdatter.
Familien flyttede ind til Svendborg i 1826, hvor faderen ernærede sig som daglejer. Efter konfirmationen kom Frands i smedelære i Troense, og ved folketællingen var han smedesvend i samme landsby. I 1846 flyttede han tilbage til Svendborg.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 90. lægd, nr. 282.
Cohen 1850/86: Frands Peter Hansen Margrethesminde (Svendborg amt).